Trồng Nấm Rơm Trên Mùn Thải Bào Ngư Xám

Thử nghiệm làm nấm rơm trong nhà bằng bả phôi thải nấm bào ngư xám ở Cơ Sở Nấm Hiệp Thúy đã thành công với năng suất nấm ra rất cao. Mở ra nhiều triển vọng phát triển mô hình nấm rơm trong nhà ở địa phương. Khí hậu Tu Bông rất nóng thích hợp với mô hình trên, cơ sở đã nghiên cứu và sắp tới chuyển giao cho nhiều hộ nông dân trong vùng cùng nhau phát triển mô hình nấm sạch này.