THAM DỰ VCCI DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Chiều 25 - 6, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Khánh Hòa tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp (DN) hội viên, hiệp hội DN khu vực Nam Trung Bộ năm 2020. Đến dự có các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI và hơn 200 DN trong khu vực.


Cơ sở nấm Hiệp Thúy tham dự cùng các doanh nghiệp duyên hải nam trung bộ và tây nguyên